Üldinfo

Eesti Kalmistute tegevus seisneb kalmistuteenuste (hauahooldus, hauapiirded, hauakivid, kalmistukaubad jms) osutamises üle Eesti (vt Teenused ja hinnad).


Ülemises alammeüüs (vt Maetu otsing) on välja toodud kalmistuportaalid, mille kaudu on võimalik teostada maetu otsingut ja leida informatsiooni teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti oleme teinud nimekirja erinevate kalmistu territooriumit haldavate asutuste veebilehtede kohta (vt Kalmistute info), kust on leitavad näiteks kalmistuvahtide kontaktid ning andmed ja info teenuste kohta, mida konkreetne asutus või kalmistu on pidanud vajalikuks avaldada.Eesti ja ka muu maailma erinevatel kalmistutel võivad ettekirjutatud käitumis- ja tegutsemisnormid paiguti veidi erineda, kuid üldiselt peaks kalmistukülastaja järgima järgnevaid välja toodud reegleid:

• Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

• Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja –rajatisi.

• Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

• Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta. Jälgi kirjeid jäätmete konteineritel.

• Kalmistul ära tee lõkketuld.

• Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga, siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on vajadus kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistut haldavalt asutuselt või isikult sissesõiduluba.

• Keelatud on matmisplatsi omavoliliselt suurendamine ja hauaplatsi omaalgatusel ümber paigutamine.

• Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

• Kalmu kujundamisel tuleb hea tava kohaselt järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Seadustest, määrustest, eeskirjadest jne. võivad olla aga kehtestatud ka kohustuslikud reeglid.

• Taimede valikul tuleb arvestada ümbritsevate kalmudega, et vältida taimede levikut nendele.